Aandacht voor sociale veiligheid bij St. Joost

St. Joost School of Art & Design wil graag een plek zijn waar studenten, docenten en medewerkers met verschillende achtergronden en denkwijzen zich thuis voelen, waar zij zich gezien en erkend voelen voor wie zij zijn, en waar zij in een veilige leer- en werkomgeving samenwerken en zich optimaal kunnen ontwikkelen om zo een artistieke en maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving.

 

In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Dit wordt mede ingegeven door de aandacht die er is geweest voor verschillende kwesties rond sociale veiligheid. In dat kader zijn er onderzoeken uitgevoerd, gesprekken gevoerd, consequenties getrokken en zijn bij verschillende kunstopleidingen beleid en procedures opnieuw tegen het licht gehouden. De sector kijkt kritisch naar zichzelf en gaat daar waar nodig stappen zetten. Dit statement en de daarbij horende “contouren code sociale veiligheid” vormt de volgende stap in dat proces, een gezamenlijke stap die we als sector zetten.

 

Samen met alle andere Nederlandse kunsthogescholen heeft St. Joost een statement opgesteld over sociale veiligheid. Lees hieronder meer over de concrete acties die we als academie nemen:

 

Mocht je naar aanleiding van het beleid vragen hebben, dan kun je je wenden tot de directie, via directiesecretariaat.aci@avans.nl.

 

Melding misstanden
Wil je als student of medewerker melding maken van een missstand in het onderwijs dan kun je contact opnemen met de decaan/vertrouwenspersoon van de academie. Contacgegevens kun je vinden op Brightspace.

 

Oud-studenten en oud-medewerkers kunnen zich wenden tot mores.online.
(mores is het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de Nederlandse culturele en creatieve sector)

Beleid St. Joost

Voor studenten is een sociaal veilige leeromgeving een voorwaarde voor artistieke groei en ontwikkeling, waarin onderzoek en experiment belangrijke bouwstenen zijn. Daarbij hoort ook de ruimte om te excelleren én om te mogen falen. Voor medewerkers is een sociaal veilige werkomgeving een voorwaarde om goed te functioneren als professional, waarbij waarden als eigenheid, openheid en betrokkenheid binnen de academiegemeenschap gekoesterd en actief verder ontwikkeld worden.

 

Deze sociaal veilige leeromgeving geven we samen, met elkaar vorm. Daar mag iedereen op rekenen, en daarin heeft iedereen een rol, én is daarop aanspreekbaar. Ook hier geldt dat we ruimte voelen om te leren van onze successen en fouten.

 

Wat doen we al?
–    Onze docenten worden actief geschoold op het gebied van didactiek (BDB, BKE, BDB-C, SKE);
–    Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider als eerste aanspreekpunt; daarnaast wordt er actief doorverwezen naar het decanaat en vertrouwenspersonen;
–    We ontwikkelen een gedragscode en beleid op gebied van diversiteit en inclusie;
–    We hebben aandacht voor een duurzaam personeelsbeleid;

 

Wat is in ontwikkeling?
St. Joost realiseert zich dat het vormen van een cultuur van inclusiviteit, waarin talenten met verschillende achtergronden zich thuis voelen, aanpassingen vraagt. We zijn nog niet waar we willen zijn.

–    We blijven onszelf scholen ten aanzien van onbewuste vooroordelen om daarmee het bewustzijn ten aanzien van ongewenst gedrag te vergroten;
–    Samen doen we meer kennis en ervaring op over diversiteit en inclusie, middels Diversity Dialogues faciliteren en stimuleren we de dialoog;
–    De aanwezige meldstructuur om ongewenste zaken of klachten te melden brengen we extra onder de aandacht;
–    De resultaten uit het onderzoek naar ongeschreven regels van het kunstonderwijs delen we met zowel studenten als docenten en medewerkers;
–    Alle onderwijsteams verbreden de referentiekaders van curricula om zo meerdere perspectieven in het onderwijs te betrekken;
–    We geven meer aandacht aan het scholen van docenten met een tijdelijke verbintenis.

Nieuws

Avans koopt EKP-pand in Spoorzone ‘s-Hertogenbosch

Lees Meer